Podmínky účasti v programu Waxing Card

1 Předmět a poskytovatel těchto podmínek

1.1 Tyto podmínky upravují účast v digitálním věrnostním programu Waxing Card (dále jen „Waxing Card“) společnosti Wax in the City GmbH, Linienstraße 214, D-10119 Berlin (dále jen „WAX IN THE CITY“). Studia WAX IN THE CITY (dále jen „Studia“) jsou provozována společností WAX IN THE CITY nebo jejími samostatnými franšízovými partnery.

1.2 Účastníkům budou připisovány věrnostní body v souladu s ustanoveními bodu 3 (dále jen „Waxing Card body“ nebo „body“), které budou moci uplatnit za podmínek stanovených v bodě 5.

2 Účast

2.1 Účast ve věrnostním programu je bezplatná. Oprávněným účastníkem je každá fyzická osoba, která dovršila věk 16 let. WAX IN THE CITY může z věcných důvodů odmítnout účast některých osob ve věrnostním programu.

2.2 Účast na Waxing Card začíná potvrzením přihlášení ze strany WAX IN THE CITY. Přihlášení je možné pouze prostřednictvím mobilní aplikace WAX IN THE CITY. Před přihlášením si musí účastník nejprve založit profil v mobilní aplikaci WAX IN THE CITY a zvolit si přístupové heslo. Po založení profilu se může účastník přihlásit do Waxing Card prostřednictvím mobilní aplikace WAX IN THE CITY kliknutím na tlačítko „Aktivovat Waxing Card“ a potvrzením souhlasu s podmínkami účasti ve věrnostním programu Waxing Card. Spolu s potvrzením přihlášení přidělí WAX IN THE CITY každému účastníkovi vlastní číslo Waxing Card.

2.3 Za účelem zabránění zneužití Waxing Card je účastník povinen zajistit, aby žádná neoprávněná třetí osoba nezjistila heslo k jeho profilu. V případě podezření na zneužití Waxing Card účastník neprodleně informuje WAX IN THE CITY. Účastník se může obrátit na WAX IN THE CITY na info@wax-in-the-city.com, a to i v českém jazyce. Za škody, které vzniknou v důsledku zaviněně opomenutého nebo opožděného oznámení, odpovídá WAX IN THE CITY až do okamžiku přijetí oznámení pouze v rozsahu dle bodu 6 těchto podmínek účasti.


3 Sbírání Waxing Card bodů

3.1 WAX IN THE CITY připisuje účastníkům Waxing Card body v závislosti na výši hodnoty objednávek zboží a služeb, které účastníci provedou ve zúčastněných Studiích. Zúčastněná Studia, stejně jako zboží a služby na které se program vztahuje, najdou účastníci na wax-in-the-city.cz/studia-a-ceny/. Je-li Waxing Card aktivována v mobilní aplikaci WAX IN THE CITY a účastník se přihlásí prostřednictvím aplikace, body se automaticky připisují v souladu s těmito podmínkami účasti. Při objednávkách bez předchozího přihlášení prostřednictvím mobilní aplikace WAX IN CITY musí účastník před platbou sdělit na recepci Studia své číslo Waxing Card. Účastník není oprávněn požádat o dodatečné připsání Waxing Card bodů.

3.2 Waxing Card body budou připsány na vlastní bodový účet účastníka po zaplacení zboží a služeb. Body nemohou být převedeny na jiné účastníky. Za objednávky ve výši jedné peněžní jednotky (např. 1 EUR/CHF/HUF/CZK) v měně, ve které se provádí platba, bude vždy připsán 1 Waxing Card bod. Waxing Card body účastníka jsou připisovány odděleně podle měny, v níž byla provedena platba za zboží a služby, a bodový účet účastníka je veden pro jednotlivé měny odděleně. Waxing Card body lze uplatnit pouze v té měně, ve které byla provedena platba, na základě které byly body získány; Waxing Card body získané v různých měnách nelze při jejich uplatnění kombinovat.

3.3 Objednávky učiněné při nákupu zboží v e-shopu na www.wax-in-the-city.com jsou z účasti na věrnostním programu Waxing Card vyloučeny.

3.4 Připsání Waxing Card bodů je nezávislé na zvoleném způsobu platby; jednotlivá zúčastněná Studia si však samostatně stanovují přijímané platební prostředky.

3.5 Účastník může kontrolovat stav svého účtu Waxing Card ve svém osobním profilu v mobilní aplikaci WAX IN CITY; stav účtu je členěn podle jednotlivých měn.

3.6 Účastník je oprávněn uplatnit námitky proti správnosti nebo úplnosti připsaných Waxing Card bodů e-mailem, a to nejpozději do 1 měsíce od připsání. Účastník se za tímto účelem může obrátit na WAX IN THE CITY na info@wax-in-the-city.com, a to i v českém jazyce. Pokud v této lhůtě účastník nepodá námitku, platí, že s hodnotou připsaných Waxing Card bodů souhlasí. Zákazník může požádat o opravu připsaných Waxing Card bodů i po uplynutí výše uvedené lhůty, musí však prokázat, že hodnota připsaných bodů je nesprávná.

3.7 Pokud se následně ukáže, že předpoklady pro připsání Waxing Card bodů nebyly splněny (např. v případě chybných objednávek nebo zneužití), nebo pokud tyto předpoklady odpadly (např. storno smlouvy o odběru příslušného zboží nebo služeb), může WAX IN THE CITY odpovídající výši takto připsaných bodů stornovat.

3.8 WAX IN THE CITY a zúčastněná Studia si vyhrazují právo kdykoli změnit, omezit nebo vyloučit poskytování Waxing Card bodů, a to s účinky do budoucna. To platí zejména pro zvláštní akce, a při poskytování dalších slev nebo zvýhodnění. Změny těchto podmínek účasti se řídí ustanovením odstavce 9.1.

3.9 Waxing Card body budou uplatňovány v pořadí podle doby jejich připsání (nejprve ty, které byly připsány nejdříve).

3.10 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Dále lze využít platformu pro řešení sporů on-line dostupnou na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

3.11 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika je kontaktním místem v případě přeshraničních spotřebitelských sporů. Webové stránky jsou dostupné na adrese https://evropskyspotrebitel.cz/.

4 Převod bodů z analogového věrnostního programu

4.1 Zákazníci WAX IN THE CITY, kteří se před zavedením digitální Waxing Card popsané v těchto podmínkách účastnili dosavadního analogového věrnostního programu WAX IN THE CITY, si mohou po přihlášení k účasti na programu Waxing Card v mobilní aplikaci WAX IN THE CITY nechat převést body nasbírané před 08.04.2020 ze své analogové Waxing Card na své nové digitální Waxing Card konto. Při převodu bodů budou za každý bod z analogového věrnostního programu k zůstatku digitálního Waxing Card konta, vedeného v příslušné měně, připočteny následující počty bodů, a to podle měny, ve které byly příslušné objednávky uhrazeny:
– pro objednávky zboží a služeb v EUR: 25 bodů za každý bod z analogové Waxing Card;
– pro objednávky zboží a služeb v CHF: 50 bodů za každý bod z analogové Waxing Card;
– pro objednávky zboží a služeb v HUF: 5000 bodů za každý bod z analogové Waxing Card;
– pro objednávky zboží a služeb v CZK: 550 bodů za každý bod z analogové Waxing Card.

4.2 Převod bodů může být uskutečněn pouze ve Studiu, které vydalo příslušnou analogovou Waxing Card.


5 Uplatňování Waxing Card bodů

5.1 Účastník může uplatňovat Waxing Card
body na nákup zboží a služeb ve Studiích zúčastněných na věrnostním programu (viz bod 3.1), a to pokud má na svém kontě v okamžiku uplatnění dostatečný počet bodů.

5.2 Waxing Card body lze uplatnit pouze tehdy, byl-li na účet účastníka připsán celkový požadovaný počet bodů v odpovídající měně. Částečné započtení bodů na nákup nebo objednávku není možné.

5.3 Účastník může své Waxing Card body uplatnit pouze na objednávku služeb pro svou potřebu, nikoli pro třetí osoby.

5.4 Účastník není oprávněn požadovat proplacení hodnoty věrnostních bodů v penězích.

5.5 Účastník nemůže uplatnit Waxing Card body na nákup již zlevněného zboží nebo objednávku již zlevněných služeb. Částečná platba předplaceným Waxing poukazem se pro tyto účely nepovažuje za slevu.

6 Odpovědnost

6.1 Odpovědnost za škody, které byly účastníkovi věrnostního programu Waxing Card způsobeny ze strany WAX IN THE CITY nebo jejích zástupců úmyslně, lstí a/nebo hrubou nedbalostí, a odpovědnost za škody na zdraví, není omezená. V případě porušení podstatné smluvní povinnosti (hlavní povinnosti) z nedbalosti odpovídá WAX IN THE CITY za náhradu škody omezeně, a to jen do výše, kterou lze pro tento typ smluvního vztahu předvídat. V takovém případě neodpovídá WAX IN THE CITY za ušlý zisk, škody způsobené věcí, škody způsobené vadou výrobku, a škody způsobené třetím osobám. Hlavní povinnosti ve smyslu tohoto ustanovení zahrnují vedle smluvního závazku k hlavnímu plnění také povinnosti, jejichž splnění podmiňuje řádné provedení smlouvy, a jejichž splnění obvykle může smluvní strana očekávat.

6.2 Jakákoli další odpovědnost WAX IN THE CITY v souvislosti s věrnostním programem Waxing Card je vyloučena.

7 Zpracování osobních údajů

WAX IN THE CITY zpracovává osobní údaje účastníků za účelem plnění smlouvy a vedení věrnostního programu. Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s účastí na Waxing Card a právní základ tohoto zpracování jsou k dispozici v prohlášení o ochraně osobních údajů dostupném na adrese wax-in-the-city.cz/prohlaseni-o-ochrane-osobnich-udaju/.

8 Trvání a ukončení účasti

8.1 Smlouva o účasti ve věrnostním programu Waxing Card je uzavřena na dobu neurčitou.

8.2 Účastník může svou účast ve věrnostním programu kdykoli ukončit, a to bez předchozího upozornění písemným oznámením zaslaným WAX IN THE CITY poštou nebo e-mailem. Účastník se za tímto účelem může obrátit na WAX IN THE CITY na info@wax-in-the-city.com, a to i v českém jazyce. Zrušení profilu v mobilní aplikaci WAX IN THE CITY má účinky výpovědi účasti ve věrnostním programu Waxing Card. Účinností výpovědi účastníka automaticky propadnou jeho Waxing Card body a dojde ke smazání jeho bodového konta. To neplatí, pokud účastník vypověděl smlouvu ze závažného důvodu; v takovém případě platí přiměřeně bod 8.4. Výpověď účasti ve věrnostním programu Waxing Card je účinná okamžikem jejího doručení WAX IN THE CITY.

8.3 WAX IN THE CITY je oprávněna vypovědět smlouvu bez uvedení důvodu vždy ke konci měsíce ve 4 týdenní výpovědní době. Výpovědní doba začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi zákazníkovi. V případě výpovědi ze strany WAX IN THE CITY je účastník oprávněn uplatnit své Waxing Card body až do okamžiku vypršení jejich platnosti, vyjma případů, kdy WAX IN THE CITY ukončila účast zákazníka ve věrnostním programu ze závažného důvodu dle bodu 8.4. Po vypršení platnosti bodů bude bodový účet účastníka smazán.

8.4 WAX IN THE CITY je dále oprávněna vypovědět smlouvu ze závažného důvodu bez výpovědní doby. K ukončení smlouvy dojde doručením oznámení o ukončení smlouvy zákazníkovi. Závažným důvodem k výpovědi smlouvy je zejména zaviněné závažné porušení těchto podmínek účasti ve věrnostním programu nebo všeobecných obchodních podmínek jednotlivých Studií ze strany zákazníka.

9 Změna podmínek účasti

9.1 WAX IN THE CITY si vyhrazuje právo tyto podmínky účasti na věrnostním programu Waxing Card při zachování oprávněných zájmů účastníka kdykoliv změnit. Změněné podmínky účasti se použijí, pokud WAX IN THE CITY účastníka o změně písemně informovala a účastník neoznámil WAX IN THE CITY svůj nesouhlas s touto změnou do jednoho měsíce od obdržení oznámení o změně. S tímto právním důsledkem bude účastník ještě jednou výslovně obeznámen v oznámení o změně. Oznámí-li účastník ve výše uvedené lhůtě svůj nesouhlas se změnou, pak platí, že ukončuje svou účast ve věrnostním programu v souladu s bodem 8.2.

9.2 WAX IN THE CITY si dále vyhrazuje právo při zachování oprávněných zájmů účastníků věrnostního programu tento věrnostní program v přiměřené lhůtě ukončit. Dojde-li k ukončení věrnostního programu, je účastník oprávněn uplatnit nasbírané věrnostní body ve lhůtě 3 měsíců od tohoto ukončení. Po uplynutí této lhůty věrnostní body propadnou. Zachování přiměřené lhůty před ukončením věrnostního programu není vyžadováno, je-li dán závažný důvod pro jeho okamžité ukončení. Závažným důvodem pro okamžité ukončení věrnostního programu je zejména, nikoli však výlučně: (i) ukončení činnosti společnosti WAX IN THE CITY; (ii) změna předmětu činnosti společnosti WAX IN THE CITY; a (iii) důležité důvody spočívající v technickém zajištění fungování věrnostního programu. Pokud dojde k okamžitému ukončení věrnostního programu ze závažného důvodu, body účastníků programu propadnou ke dni ukončení programu.

10 Závěrečná ustanovení

10.1 Tato smlouva se řídí právem Spolkové republiky Německo s vyloučením ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

10.2 Pokud obecný soud účastníka není v České republice, a účastník nemá bydliště v Evropském hospodářském prostoru (EHP), je pro veškeré spory, které z této smlouvy vyplývají nebo s ní souvisí, příslušný soud, v jehož obvodu má sídlo WAX IN THE CITY.

11 Stažení

Zde wax-in-the-city.cz/wp-content/uploads/2020/03/podminky-ucasti.pdf si můžete stáhnout podmínky účasti na Waxing Card ve formátu PDF. https://wax-in-the-city.com/wp-content/uploads/2020/09/Teilnahmebedingungen-Waxing-Card_cz_2002.pdf

12 Stav k: 30.03.2020