Részvételi feltételek a Waxing Kártyához

1 Jelen részvételi feltételek tárgya és szolgáltatói

1.1 Jelen részvételi feltételek a Wax in the City GmbH, Linienstraße 214, D-10119 Berlin (a továbbiakban: „WAX IN THE CITY”) digitális bónusz programjában való részvételt szabályozzák (a továbbiakban: „Waxing Kártya”). A WAX IN THE CITY stúdiókat (a továbbiakban: „Stúdiók”) a WAX IN THE CITY vagy annak önálló franchise partnerei üzemeltetik.

1.2 A résztvevőknek a 3. pont rendelkezései szerint bónusz pontokat írunk jóvá (a továbbiakban „Waxing Kártya Pontok”), amelyeket az 5. pontban meghatározott feltételek szerint válthatnak be.

2 Részvétel

2.1 A bónusz programban való részvétel ingyenes. Minden 16. életévét betöltött személy jogosult a részvételre. A WAX IN THE CITY a programban való részvételt indokolt esetben elutasíthatja.

2.2 A Waxing Kártya programban való részvétel abban az időpontban kezdődik, amikor a WAX IN THE CITY a bejelentkezést visszaigazolja. A bejelentkezés kizárólag a WAX IN THE CITY applikáción keresztül lehetséges. A bejelentkezést megelőzően a résztvevőnek először egy profilt kell létrehoznia a WAX IN THE CITY applikációban és a profilhoz való hozzáféréshez egy jelszót választani. Profil létrehozását követően tud a résztvevő a WAX IN THE CITY applikációban a „Waxing Kártya aktiválása” menüponton keresztül és a Waxing Kártya részvételi feltételeinek elfogadásával bejelentkezni. A bejelentkezés visszaigazolásával a WAX IN THE CITY minden résztvevő számára egy egyéni Waxing Kártya számot generál.

2.3 A résztvevő a visszaélések elkerülése érdekében köteles gondoskodni arról, hogy a profiljához tartozó jelszaváról jogosulatlan harmadik személy ne szerezzen tudomást. Visszaélés gyanúja esetén a résztvevő haladéktalanul értesíti a WAX IN THE CITY-t, pl. az info@wax-in-the-city.com e-mail címre küldött e-mail útján. Olyan károkért, amelyek a résztvevőnek felróhatóan elmulasztott vagy általa késve megtett értesítés miatt az értesítés beérkezésének időpontjáig keletkeznek, a WAX IN THE CITY csak a jelen részvételi feltételek 6. pontja szerint felel.

3 Waxing Kártya pontok gyűjtése
3.1 WAX IN THE CITY a résztvevőknek Waxing Kártya Pontokat biztosít a saját forgalmuk mértékétől függően, amelyet a bónusz programban résztvevő stúdiókban kezelések és termékek vásárlásával generálnak. A résztvevő stúdiók, a pontokért vásárolható termékek és kezelések listájáról a résztevők a wax-in-the-city.hu/studiok-es-arak/ linken tájékozódhatnak. Amennyiben a Waxing Kártya a WAX IN THE CITY applikációban aktiválásra került és a résztvevő bejelentkezik az applikációba, a pontok automatikusan jóváírásra kerülnek a részvételi feltételek rendelkezései szerint. Amennyiben a résztvevő nem jelentkezett be előzetesen a WAX IN THE CITY applikáción keresztül, a Waxing Kártya WAX IN THE CITY applikációban hozzárendelt számát a Stúdió recepcióján kell bemutatni. A Waxing Kártya Pontok utólagos jóváírását a résztvevő nem kérheti.

3.2 A termékek vagy a kezelés kifizetését követően a pontokat a résztvevő egyéni pontgyűjtő számláján írjuk jóvá. A pontokat más résztvevőre átruházni nem lehet. Egy egységnyi adott pénznemért (pl. 1 EUR/CHF/HUF/CZK), amelyben a fizetés történik, 1 Waxing Kártya Pont kerül jóváírásra. A résztvevő Waxing Kártya Pontjai a mindenkori forgalom pénzneme szerint kerülnek jóváírásra és a résztvevő pontgyűjtő számlája pénznemek szerint vannak vezetve. A Waxing Kártya Pontokat csak abban a pénznemben lehet beváltani, amelyben a beváltás alapjául szolgáló forgalom történt. Azokat a pontokat, amelyek különböző pénznemekben kerültek összegyűjtésre, beváltáskor nem lehet összevonni.

3.3 Azok a vásárlások, amelyek a www.wax-in-the-city.com honlapon elérhető online üzletben lévő áruk vásárlásával keletkeztek, nem vesznek részt a Waxing Kártya bónusz programban.

3.4 A jóváírás független a választott fizetési módtól, azonban a mindenkor résztvevő stúdiók határozzák meg, hogy milyen fizetési módokat fogadnak el.

3.5 A résztvevő a WAX IN THE CITY applikációban létrehozott személyes profiljában a Waxing Kártya számlájának egyenlegét – pénznemek szerinti bontásban – lekérdezheti.

3.6 A jóváírt Waxing Kártya Pontok teljessége és helyessége miatti kifogással a résztvevő legkésőbb a jóváírást követő 1 hónapon belül (az info@wax-in-the-city.com e-mail címre megküldött) e-mail útján élhet. Amennyiben ezen határidőn belül a vitatás nem történik meg, a jóváírt pontok mértéke jóváhagyottnak minősül. Az ügyfél a határidő lejártát követően is kérheti a pontok helyesbítését, azonban ekkor bizonyítania kell, hogy a részére jóváírt pontok mértéke téves.

3.7 Amennyiben utólag kiderül, hogy a Waxing Kártya Pontok jóváírásához szükséges feltételek nem álltak fenn (pl. hibás könyvelések és visszaélés) vagy a szerződés feltételei megszűntek (pl. az adott termékek vagy szolgáltatások megvásárlására vonatkozó szerződés megszűnésével), WAX IN THE CITY az adott pontok jóváírását visszavonhatja.

3.8 WAX IN THE CITY és a résztvevő Stúdiók mindenkor jogosultak a Waxing Kártya Pontok nyújtását jövőbeli hatállyal módosítani, vagy a jóváírást korlátozni vagy kizárni. Ez különösen érvényes az akciók keretében és más engedmények és kedvezmények során történő jóváírásokra. Jelen részvételi feltételek módosítására a 9.1 pontban foglaltak vonatkoznak.

3.9 A Waxing Kártya Pontok beváltása a jóváírásuk időrendje alapján (a megszerzés szerinti időrendi sorrendben) történik.

4 Analóg, azaz a hagyományos bónusz program pontjainak beszámítása

4.1 Azok a WAX IN THE CITY ügyfelek, akik a jelen részvételi feltételekben meghatározott digitális Waxing Kártya bevezetését megelőzően a WAX IN THE CITY eddigi hagyományos, analóg bónusz programjában vettek részt, kérhetik, hogy a Waxing Kártya programban való részvételre a WAX IN THE CITY applikációban történő jelentkezést követően a 08.04.2020 megelőzően összegyűjtött, hagyományos Waxing Kártyájukon lévő pontokat az új digitális Waxing Kártya számlájukra tegyük át. A pontok áthozatalakor az analóg bónusz programban szerzett pontokért annak a pénznemnek megfelelően, amelyen a forgalom történt, a következő pontok kerülnek a digitális Waxing Kártya megfelelő pénzneméhez tartozó számlán jóváírásra:
– EUR forgalmak után: a hagyományos Waxing Kártya minden egyes pontja után 25 pont;
– CHF forgalmak után: a hagyományos Waxing Kártya minden egyes pontja után 50 pont;
– HUF forgalmak után: a hagyományos Waxing Kártya minden egyes pontja után 5000 pont;
– CZK forgalmak után: a hagyományos Waxing Kártya minden egyes pontja után 550 pont.

4.2 A pontok átírása csak abban a Stúdióban történhet, amely a hagyományos Waxing Kártyát kiadta.

5 A Waxing Kártya Pontok beváltása

5.1 A résztvevő a Waxing Kártya Pontokat a bónusz programban résztvevő Stúdiókban tudja pontokért vásárolható termékekre és kezelésekre (lásd 3.1 pont) beváltani, amennyiben a számlán a beváltás időpontjában megfelelő számú pont áll rendelkezésre.

5.2 A Waxing Kártya Pontokat csak akkor lehet beváltani, ha az teljes szükséges pontmennyiség a megfelelő pénznemben a résztvevő számláján jóvá van írva. Vásárlásra vagy kezelésre részbeszámítás nem lehetséges.

5.3 A résztvevő a Waxing Kártya Pontokat csak saját részre történő vásárlásra és saját részre szóló kezelések foglalására válthatja be, harmadik személyek részére nem.

5.4 A résztvevő nem kérheti a bónusz program értékének pénzben történő kifizetését.

5.5 A résztvevő a Waxing Kártya Pontokat nem válthatja be a már kedvezményes termékek vásárlására vagy a már kedvezményes szolgáltatások foglalására. Előre kifizetett Waxing utalvány által teljesített részfizetés nem minősül kedvezménynek.

6 Felelősség
6.1 Olyan károkért, amelyeket a Waxing Kártya bónusz programmal kapcsolatban a WAX IN THE CITY és annak teljesítési segédei szándékosan, rosszhiszeműen és/vagy súlyos gondatlanságból okoznak a résztvevőnek, valamint minden személyi sérülésért a WAX IN THE CITY felelőssége korlátlan. WAX IN THE CITY a szerződés tárgyában bekövetkező károkért abban az esetben felel, amennyiben gondatlanul járt el. A WAX IN THE CITY nem felel az elmaradt vagyoni előnyért, következménykárokért és nem tartozik résztvevőt harmadik személyek igényeitől mentesíteni, mert az ilyen típusú károk a Waxing Kártya bónusz program kapcsán nem számítanak előreláthatónak.

6.2 A WAX IN THE CITY Waxing Kártya bónusz programmal kapcsolatban a 6.1 pontban rögzített felelősségen túl nem tartozik kártérítési felelőséggel.

7 Személyes adatok kezelése

WAX IN THE CITY a szerződés teljesítéséhez és a bónusz program lebonyolításához a résztvevők személyes adatait kezeli. A Waxing Kártya programban való részvétellel összefüggő adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztató és az erre vonatkozó jogalap a wax-in-the-city.hu/adatkezelesi-nyilatkozat/ linken található adatvédelmi nyilatkozatban tekinthető meg.

8 Részvétel időtartama és megszűnése

8.1 A Waxing Kártya bónusz programban való részvételről szóló szerződés határozatlan időre kerül megkötésre.

8.2 A résztvevő a részvételt határidő betartása nélkül írásban a WAX IN THE CITY részére postai vagy elektronikus úton az info@wax-in-the-city.com címre küldött értesítéssel felmondhatja. A WAX IN THE CITY applikáció profiljának törlése is a Waxing Kártya programban való részvétel felmondásának minősül. A résztvevő felmondásának hatályba lépésével a résztvevő Waxing Kártya Pontjai elvesznek és a pontgyűjtő számla törlésre kerül. Ez nem vonatkozik arra az esetre, amikor a résztvevő szerződésszegés miatt azonnali hatályú felmondási jogával él, ebben az esetben a 8.3 pont megfelelően alkalmazandó.

8.3 WAX IN THE CITY a szerződést rendes felmondással, az adott hónap utolsó napjával 4 hetes határidővel mondhatja fel. A súlyos szerződésszegés miatti azonnali hatályú felmondáshoz való jog érintetlen marad. Súlyos szerződésszegésnek minősül elsősorban a részvételi feltételek vagy a stúdiók általános szerződési feltételeinek megsértése. WAX IN THE CITY által történő rendes felmondás esetén a résztvevő jogosult az összegyűjtött Waxing Kártya Pontjait azok 3.9 pont szerinti megszűnéséig beváltatni. Ezen határidő letelte után a résztvevő Waxing Kártya Pontjai elvesznek és a pontgyűjtő számla törlésre kerül. Azonnali hatályú felmondás esetén a pontok beváltására nincs lehetőség.

9 A részvételi feltételek módosítása

9.1 WAX IN THE CITY fenntartja magának a jogot, hogy a Waxing Kártyára vonatkozó jelen részvételi feltételeket a résztvevő jogos érdekeinek tiszteletben tartása mellett bármikor megváltoztassa. A módosított részvételi feltételek ebben az esetben akkor kerülnek alkalmazásra, amikor a WAX IN THE CITY a résztvevőt a változásról írásban értesítette és a résztvevő a módosítás ellen a változásról szóló értesítés kézhezvételét követő egy hónapon belül nem tiltakozik. A változásról szóló értesítésben a résztvevő figyelmét ismételten kifejezetten felhívjuk erre a jogkövetkezményre. Amennyiben a résztvevő a módosítás ellen ezen határidőn belül tiltakozik, úgy ez a részvétel 8.2 pont szerinti felmondásának minősül.

9.2 WAX IN THE CITY fenntartja magának a jogot, hogy a bónusz programot egy méltányos határidő és a résztvevő jogos érdekeinek figyelembevételével megszüntesse. Ilyen határidő betartása nem szükséges abban az esetben, amikor a program azonnali hatályú befejezésére lényeges ok miatt kerül sor. A bónusz program megszüntetése esetén a résztvevő jogosult az összegyűjtött bónusz pontjait a befejezést követő 3 hónapon belül beváltani. Ez nem érvényes arra az esetre, amikor a program azonnali hatályú megszüntetésére lényeges ok miatt kerül sor. A 3 hónapos határidő lejártát követően a bónusz pontok mindenképpen elvesznek.

10 Záró rendelkezések

10.1 Jelen szerződésre a Német Szövetségi Köztársaság joga irányadó a Bécsi Vételi egyezmény kizárásával.

10.2 Amennyiben a résztvevőnek nincs általános bírósági joghatósága Németországban és nem az Európai Gazdasági Közösségen (EGK) belül lakik, minden jelen szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos jogvita esetén a WAX IN THE CITY székhelye szerinti bíróság az illetékes.

11 Letöltés
A Waxing Kártya program részvételi feltételei dokumentum PDF formátumban az alábbi linken tölthető le: wax-in-the-city.hu/wp-content/uploads/2020/03/reszveteli-feltetelek.pdf .

12 Állapot: 30.03.2020